Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (11 bài)

Ba công khai năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT TX THÁI HOÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS HOÀ HIẾU 2 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM  (1 bài)

KET QUA THI GV DAY GIOI CAP THI XA

Phßng GD&§T thÞ x· Th¸i Hoµ Phßng thi: 01 Kú thi chän GVDG THCS THÞ X· Tê sè: Chu kú: 2011 - 2013 TT SBD Ch÷ ký Hä vµ tªn Ngµy sinh Gi¸o viªn tr­êng THCS M«n thi §iÓm Ghi chó 1 01 NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh 3/8/1987 Quang TiÕn Anh văn 16.5 § 2 02 Hå ThÞ NguyÖt Anh 1/12/1972 §«ng HiÕu Anh...

GIÀNH CHO BẠN YÊU THƠ  (19 bài)

tho ve 6A khoa hoc 2013-2014

6A ta đây Chẳng thua lớp nào Đầu tiên là bạn Thanh Hằng Lớp trưởng ta đó, ai dám đụng vào Tiếp đến Minh Quân Đẹp trai thì hết nói Thụ đoạn thi vô biên Học siêng thi vô đối còn nói zối chỉ thua Đai Đừn Kế đến là Đúc Trọng Hoc giỏi thì đứng thư 3 Mu khoc thi đúng thứ nhất Rồi đến Hiếu Mập Thân đồng mọi môn Chẳng thua kém gì là bạn Thanh Hiền Đại za của lớp 4 mắt vẽ già "Nhần" ta...